พันธกิจ (Missions)

พันธกิจ (Missions)

 M1 : พัฒนาความเป็นเลิศในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

 M2 : เสริมพลังอำนาจแก่ภาคีเครือข่าย ให้เป็นผู้จัดการสุขภาพในชุมชน

 M3 : พัฒนาวัฒนธรรมองค์การให้เกิดการบริการที่ประทับใจ ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

 M4 : พัฒนาศักยภาพ และความสามารถของบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความสมดุลระหว่างชีวิต และการทำงาน

 M5 : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงพยาบาล และเครือข่ายบริการสุขภาพ  โรงพยาบาลเมืองจันทร์
110 หมู่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ :045-603164-6 โทรสาร 045-603053