คำสั่ง/คู่มือ/แผนปฏิบัติการ
EB 1 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.1 มีคำสั่งข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน รายละเอียด
1.2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีกรเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน รายละเอียด
1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2) ข้อ(1.1) ถึงข้อ(1.3) รายละเอียด
1.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียด
EB 2 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
2.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย รายละเอียด
2.1.1 ข้อมูลผู้บริหาร รายละเอียด
2.1.2 นโยบายของผู้บริหาร รายละเอียด
2.1.3 โครงสร้างของหน่วยงาน รายละเอียด
2.1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง หรือองค์กรณ์ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด
2.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน รายละเอียด
2.1.6 ข่าวสารโรงพยาบาลเมืองจันทร์ รายละเอียด
2.1.7 ข้อมูลติดต่อ รายละเอียด
2.1.8 ช่องรับฟังความคิดเห็นของบุลคลภายนอกต่อหน่วยงาน รายละเอียด
2.1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH รายละเอียด
2.1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม รายละเอียด
2.1.11 พระราชบัญญัติมาตราทางจริยธรรม พ.ศ.2562 รายละเอียด
2.1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 รายละเอียด
2.1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 รายละเอียด
2.1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน รายละเอียด
2.1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code Of Conduct) รายละเอียด
2.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน รายละเอียด
2.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน รายละเอียด
2.4 แผนการใช้จ่ายงบประจำปีของหน่วยงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน รายละเอียด
2.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายละเอียด
2.6 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายละเอียด
2.7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายละเอียด
2.8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายละเอียด
2.9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย รายละเอียด
2.9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา รายละเอียด
2.9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี รายละเอียด
2.9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง รายละเอียด
2.9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ รายละเอียด
2.9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) รายละเอียด
      - แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง-(แบบ-สขร.)1-ประจำเดือนตุลาคม 63 รายละเอียด
      - แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 63 รายละเอียด
      - แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 63 รายละเอียด
      - แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 64 รายละเอียด
      - แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 64 รายละเอียด
2.10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน รายละเอียด
2.11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ.2558) รายละเอียด
EB 3 : หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3.1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด
3.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีลักษณะเป็นรูปเล่ม รายละเอียด
EB 4 : หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน รายละเอียด
4.1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ รายละเอียด
4.1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ รายละเอียด
4.1.3 แผนการจัดซีือจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด
4.1.4 คำสั่งมอบหมายปิดประกาศ รายละเอียด
4.1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียด
4.2 รายงานผลของการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงานทุก 6 เดือน) รายละเอียด
4.2.1 หนังสือรายงาผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียด
4.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดฟาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด
4.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS รายละเอียด
4.3 การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา รายละเอียด
4.3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ ฯลฯ และ การควบคุม กำกับ สอบทาน รายละเอียด
4.3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียด
4.3.3 แสดงหล่ักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มีการนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจัดจ้าง พ.ศ.2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยแสดงในทุกไตรมาส ไตรมาสละ 2 ชุด รายละเอียด
      - ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - เดือนธันวาคม 2563 รายละเอียด
      - ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 - เดือนมีนาคม 2564 รายละเอียด
      - ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 - เดือนมิถุนายน 2564 รายละเอียด
      - ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564 - เดือนกันยายน 2564 รายละเอียด
4.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียด
EB 5 : หน่วยงงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ รายละเอียด
5.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) รายละเอียด
5.2.1 แบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 2563 รายละเอียด
5.2.2 แบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2563 รายละเอียด
5.2.3 แบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2563 รายละเอียด
5.2.4 แบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2564 รายละเอียด
5.2.5 แบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด
EB 6 : ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
6.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น รายละเอียด
6.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด
EB 7 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานต่ำ
7.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไวต์ของหน่วยงาน รายละเอียด
7.2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (เป็นเอกสารแนบข้อ 1.) รายละเอียด
7.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏับัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ (องค์ประกอบตามข้อ 7.1 ถึงข้อ 7.4 ) รายละเอียด
7.4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั้งองค์กร ปี2564 รายละเอียด
7.5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด
EB 8 : หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น

และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่่านมา และรอบปีงบประมาณ
8.1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก และปรากรฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียด
8.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และ ดีมาก หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีขอบบุคลากร รายละเอียด
8.2.1 ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เม.ย.63- ก.ย.63) รายละเอียด
8.2.2 ไตรมาสที่ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต.ค.63 – มี.ค.64) รายละเอียด
EB 9 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
9.1 หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียด
9.1.1 บันทึกข้อความขออนุม้ติดำเนินโครงการ รายละเอียด
9.1.2 โครงการ รายละเอียด
9.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย รายละเอียด
9.3 บันทึกข้อความเเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเก่ี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียด
9.4 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย รายละเอียด
9.5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม รายละเอียด
EB 10 : หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และ ช่องทางการร้องเรียน
10.1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียด
10.2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียด
10.3 บันทึกข้อความ และ รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน 1 ชุด (รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน) รายละเอียด
10.3.1 รอบ 6 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน เดือนต.ค 63- มี.ค.64 รายละเอียด
10.3.2 รอบ 12 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน เดือนเม.ย. 64- ก.ย.64 รายละเอียด
10.4 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม รายละเอียด
EB 11 : หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
11.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียด
11.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข รายละเอียด
11.2.1 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน )รายงานสรุป ฯ ในเดือนมีนาคม 2564 รายละเอียด
11.2.2 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน )รายงานสรุป ฯ ในเดือนกันยายน 2564 รายละเอียด
11.3 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข รายละเอียด
11.3.1 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน )รายงานสรุป ฯ ในเดือนมีนาคม 2564 รายละเอียด
11.3.2 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน )รายงานสรุป ฯ ในเดือนกันยายน 2564 รายละเอียด
11.4 กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเด็น หลักฐานรายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่่ภายในหน่วยงาน หรือเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ) หรือ มีเพียงกรณีใดกรณีหนึ่ง รายละเอียด
EB 12 : หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วยนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้าร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
12.1 หลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด
12.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียด
12.1.2 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
12.2 รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ รายละเอียด
12.3 รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ รายละเอียด
12.4 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ รายละเอียด
12.5 ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา และ สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน รายละเอียด
12.6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียด
EB 13 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
13.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียด
13.2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็น ข้อ 2.1 ถึง 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม รายละเอียด
13.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน รายละเอียด
13.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และ รายงานสรุปผล ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึง 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด รายละเอียด
EB 14 : หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง
14.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียด
14.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้่าที่รัฐของหน่วยงาน ที่มีกลไกการกำกับติดตาม รายละเอียด
14.3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลีองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไกการกำกับติดตาม รายละเอียด
14.4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 14.2 และข้อ 14.3 รายละเอียด
EB 15 : หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
15.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียด
15.2 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทคงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงาน รายละเอียด
15.3 มีแบบฟอร์มใบยีมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ รายละเอียด
15.4 หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 15.2 และ ข้อ 15.3 รายละเอียด
EB 16 : หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
16.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสือสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น รายละเอียด
16.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน รายละเอียด
16.3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 รายละเอียด
16.4 ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน รายละเอียด
EB 17 : หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
17.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียด
17.2 แผนปฏฺิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด
17.3 แผนปฏิบัตการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด
EB 18 : หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
18.1 ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด
18.1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน รายละเอียด
18.1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ และสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียด
18.2 ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด
18.2.1 รายงานผลการกำกับติดตรมการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามแบบฟอร์มการรายงาน รายละเอียด
      - แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนิงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม (รอบ 6 เดือน คือ มี.ค.64 และ รอบ 12 เดือน ก.ย.64) รายละเอียด
      - แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน) รายละเอียด
18.2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียด
EB 19 : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกัยผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
19.1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน รายละเอียด
19.2 สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน รายละเอียด
19.3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน รายละเอียด
19.4 หนังสือเสนอผู้บริหาเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียด
EB 20 : หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
20.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น รายละเอียด
20.2 แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยงกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่ได้จากข้อ EB 19 อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน รายละเอียด
20.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน รายละเอียด
20.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และ รายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน รายละเอียด
EB 21 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
21.1 หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียด
21.1.1 บันทึกขอความอนุมัติดำเนินโครงการ รายละเอียด
21.1.2 โครงการ รายละเอียด
21.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน รายละเอียด
21.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคคลากรในหน่วยงาน รายละเอียด
21.4 รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคคลากรในหน่วยงาน รายละเอียด
21.5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม รายละเอียด
EB 22 : หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต และ ต่อต้านการทุจริตใต้แนวคิด “ จิตพอเพียงต้านทุจริต ”
22.1 หลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรมภายใต้แนวคิด “ จิตพอเพียงต้านทุจริต ” ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียด
22.1.1 บันทึกขอความอนุมัติดำเนินโครงการ รายละเอียด
22.1.2 โครงการ รายละเอียด
22.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมภายใต้แนวคิด “ จิตพอเพียงต้านทุจริต ” รายละเอียด
22.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการ/กิจกรรมภายใต้แนวคิด “ จิตพอเพียงต้านทุจริต ” หรือโมเดล STRONG รายละเอียด
22.4 รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมภายใต้แนวคิด “ จิตพอเพียงต้าทุจริต ” รายละเอียด
22.5 ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
EB 23 : หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ ชมรม STRONG ”
23.1 หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม ชมรม STRONG ที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม STRONG ที่ชัดเจน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซติของหน่วยงาน รายละเอียด
23.2 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG รายละเอียด
23.3 รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG รายละเอียด
23.4 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ที่มีความต่อเนื่อง รายละเอียด
EB 24 : หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
24.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน รายละเอียด
24.2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน รายละเอียด
24.3 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน รายละเอียด
24.4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมินหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ รายละเอียด
24.5 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 รายละเอียด


โรงพยาบาลเมืองจันทร์
110 หมู่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ :045-603164-6 โทรสาร 045-603053