งานการพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง (Supply & IC)


งานการพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง (Supply & IC)
110 หมู่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ :045-603164-6 โทรสาร 045-603053