กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
110 หมู่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ :045-603164-6 โทรสาร 045-603053