วัน เวลา บริการ Refer
ทุกวัน  

 ตลอด 24 ชั่วโมง

 
 ตรวจรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุ และผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน  โรงพยาบาลศรีสะเกษ
 

 

โรงพยาบาลเมืองจันทร์
110 หมู่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ :045-603164-6 โทรสาร 045-603053