กลยุทธ์ (Strategies)

กลยุทธ์ (Strategies)

 1. กลยุทธ์หลัก (SO) พัฒนาความเป็นเลิศการดูแลสุขภาพองค์รวม และบริการด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์

 2. กลยุทธ์ขยายงาน (ST) เสริมพลังอำนาจให้กับภาคีเครือข่าย เป็นผู้นำในการจัดการปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคที่สำคัญ

และป้องกันได้ในเขตพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ (พริก,หอม,กระเทียม,ข้าว) และเขตพื้นที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (หมู,เป็ด,ไก่,วัว)

 3. กลยุทธ์การพัฒนา (WO) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการ (PCHA) สู่ความเป็นเลิศในจังหวัดศรีสะเกษ

 4. กลยุทธ์ปรับปรุงองค์การ (WT) สร้างพลังภาพลักษณ์เครือข่ายแห่งความสุขโรงพยาบาลเมืองจันทร์
110 หมู่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ :090-2914940,063-1045489 โทรสาร 045-603053