วัน เวลา 08.00-12.00 น. เวลา 13.00-16.00 น. เวลา 16.00-20.00 น.
จันทร์

 บำบัดรายบุคคล/กลุ่มบำบัดยาเสพติด (บังคับ)

 บำบัดสุรา/บุหรี่

 คลินิกสุขภาพจิตผู้ใหญ่

 ให้คำปรึกษารายบุคคล/กลุ่มสุขภาพจิตและจิตเวช

 บำบัดรายบุคคล/กลุ่มบำบัดยาเสพติด (บังคับ)

 บำบัดสุรา/บุหรี่

 คลินิกสุขภาพจิตผู้ใหญ่

 ให้คำปรึกษารายบุคคล/กลุ่มสุขภาพจิตและจิตเวช

 
 
อังคาร

 บำบัดรายบุคคล/กลุ่มบำบัดสารเสพติด (สมัครใจ)

 บำบัดสุรา/บุหรี่

 ตรวจวัด IQ

 กิจกรรมพฤติกรรมบำบัด

 ครอบครัวบำบัด

 บำบัดรายบุคคล/กลุ่มบำบัดสารเสพติด (สมัครใจ)

 บำบัดสุรา/บุหรี่

 ตรวจวัด IQ

 กิจกรรมพฤติกรรมบำบัด

 ครอบครัวบำบัด

 
     
พุธ

 บำบัดรายบุคคล/กลุ่มบำบัดยาเสพติด (บังคับ)

 บำบัดสุรา/บุหรี่

 ตรวจวัด IQ

 กิจกรรมพฤติกรรมบำบัด

 บำบัดรายบุคคล/กลุ่มบำบัดยาเสพติด (บังคับ)

 บำบัดสุรา/บุหรี่

 ตรวจวัด IQ

 กิจกรรมพฤติกรรมบำบัด

 
     
พฤหัสบดี

 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ เด็กพัฒนาการล่าช้าด้วยTEDA 4

 (พฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน)

 เยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวช

 คัดกรองกลุ่มเสี่ยง/เยี่ยมบ้าน/ติดตาม ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ

 
     
ศุกร์

 คลินิกสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

 ให้คำปรึกษารายบุคคลและรายกลุ่ม

 คลินิกสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

 ให้คำปรึกษารายบุคคลและรายกลุ่ม

 
     
เสาร์      
 
อาทิตย์      
 
วันหยุดนักขัตฤกษ์      
 

 

โรงพยาบาลเมืองจันทร์
110 หมู่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ :045-603164-6 โทรสาร 045-603053