ผู้อำนวยการ
นายแพทย์จิระวัตร วิเศษสังข์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองจันทร์
นายแพทย์จิระวัตร วิเศษสังข์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองจันทร์
นายแพทย์จิระวัตร วิเศษสังข์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองจันทร์
รองผู้อำนวยการ
แพทย์หญิงอริยาพร เกษกุล
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองจันทร์
ดร.บุษบา บุญกะนันท์
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองจันทร์
นางสาวรธิดา มูลลา
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองจันทร์
สื่อ/ความรู้

 

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์

พระราชบัญญัติ
นโยบาย/แผน
บุคคลสำคัญของอำเภอเมืองจันทร์
นายนรินทร์ อร่ามโชติ
นายอำเภอเมืองจันทร์​
พ.ต.อ.พิทักษ์ จันทร์อบ
ผกก.สภ.เมืองจันทร์
นายมิตร สัมโย
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์
นายเอกอมร มะโนรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่
นายแท่ง สุระ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน
นายสุระจิต สุตะพันธ์
สาธารณสุขอำเภอเมืองจันทร์
นายสมเกียรติ จินดา
ผู้อำนวยการ รพ.สต.เก็บงา
นายธีรวิชญ์ ศรชัย
ผู้อำนวยการ รพ.สต.ปลาซิว
นายสุพัฒน์ ไชยปัญญา
ผู้อำนวยการ รพ.สต.ตาโกน
นายธนพล แสงย้อย
ผู้อำนวยการ รพ.สต.เมืองจันทร์
ความภาคภูมิใจ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล

Smart Refer

Smart Refer

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

สำนักงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม

เขตสุขภาพที่ 10

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษโรงพยาบาลเมืองจันทร์
110 หมู่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ :045-603164-6 โทรสาร 045-603053