ผู้อำนวยการ
นายแพทย์จิระวัตร วิเศษสังข์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองจันทร์
นายแพทย์จิระวัตร วิเศษสังข์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองจันทร์
นายแพทย์จิระวัตร วิเศษสังข์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองจันทร์
รองผู้อำนวยการ
แพทย์หญิงอริยาพร เกษกุล
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองจันทร์
ดร.ธันยมัย โปร่งจิต
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองจันทร์
นางสาวรธิดา มูลลา
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองจันทร์
จริยธรรม 2567
พระราชบัญญัติ
นโยบาย/แผน
บุคคลสำคัญของอำเภอเมืองจันทร์
นายณรงค์กร เผื่อแผ่
นายอำเภอเมืองจันทร์​
พ.ต.อ.ธรณินทร์ ศรีทอง
ผกก.สภ.เมืองจันทร์
นายมิตร สัมโย
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์
นายเอกอมร มะโนรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่
นายแท่ง สุระ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน
นายอรรถวุฒิ ชารีผล
สาธารณสุขอำเภอเมืองจันทร์
นายสมเกียรติ จินดา
ผู้อำนวยการ รพ.สต.เก็บงา
นายธีรวิชญ์ ศรีชัย
ผู้อำนวยการ รพ.สต.ปลาซิว
นายสุพัฒน์ ไชยปัญญา
ผู้อำนวยการ รพ.สต.ตาโกน
นายธนพล แสงย้อย
ผู้อำนวยการ รพ.สต.เมืองจันทร์
ความภาคภูมิใจ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล

BackOffice

Smart Refer

Smart Refer

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

สำนักงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม

เขตสุขภาพที่ 10

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
รายชื่อผู้ทิ้งงาน
    ....
จัดซื้อ/จัดจ้าง
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์

สื่อ/ความรู้

 โรงพยาบาลเมืองจันทร์
110 หมู่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ :090-2914940,063-1045489 โทรสาร 045-603053